UGC AVTAL

 

P&G -webbplatsen innehåller särskilda sektioner där medlemmarna kan uttrycka tankar, åsikter och erfarenheter som hör ihop med aktuella ämnen. Det är viktigt att du håller dig till ämnet och följer de regler som gäller för P&G :s webbcommunity. Det är visserligen normalt att diskussioner vindlar hit och dit, men vi vill att alla håller sig så nära ämnet som möjligt.

Du blir ombedd att titta igenom alla villkor och markera i kryssrutorna att du godtar villkoren.
Kryssa inte i rutan om du inte godtar villkoren, och skicka inte in innehåll till oss.

Du är medveten om att dina bidrag blir offentliga (inklusive ditt avändarnamn och foto). P&G garanterar inte att du får möjlighet att redigera eller ta bort något som du skickat in till webbplatsen. Du bekräftar att det är du, inte P&G , som är ansvarig för allt du skickar in. Du får inte skicka in något som kräver tystnadsplikt av P&G , dess tredjeparts tjänsteleverantörer och agenter och deras respektive direktörer, tjänstemän och anställda.

 

P&G :s ÅTERANVÄNDNING AV INNEHÅLL

P&G har rätt att efter eget gottfinnande spara och använda alla kommentarer, förslag, data eller annan information (kollektivt "information") som du skickat till P&G :s webbcommunity i nuvarande eller framtida produkter och tjänster, utan särskild ersättning till dig. I den omfattning denna information är skyddad av lagstiftning om immateriella rättigheter går du med på att vid behov överlåta alla sådana rättigheter till P&G och samarbeta med P&G i tilldelandet av dessa rättigheter. Du beviljar också P&G -webbplatsen en ständig, oåterkallelig, royaltyfri, överförbar rätt att använda, mångfaldiga, kopiera, publicera, sända eller på annat sätt använda ditt användarnamn, uttalanden, modifiera, fullständigt radera, anpassa, publicera, översätta, använda som underlag för att skapa härledda verk och/eller distribuera innehållet i vilken form eller vilket medium eller med vilken teknik som helst i hela världen, inklusive, utan begränsning, alla former av reklam, marknadsföring och andra kommersiella handelsändamål.


1.  REGLER FÖR P&G WEBBCOMMUNITY:

 

(a)   Du försäkrar följande:

 

(i)    Allt innehåll du skickar in är ursprungligt och korrekt

(ii)   Du är inte anställd hos Procter & Gamble och inte heller arbetar du på eller har uppdrag för ett närstående företag eller ombud till P&G som anställts av P&G för att marknadsföra och/eller sälja P&G -produkter

(iii)  Ditt bidrag (eller någon del av det) ingår inte, och kommer inte att ingå, i något annat reklam- eller marknadsföringsmaterial för P&G eller tredje part

(iv)  Du är användare av de P&G -produkter du skriver om

(v)   Du skickar in ditt bidrag utan någon föregående betalning eller löfte om betalning eller någon förväntad betalning, förmån eller fördel till dig i utbyte för ditt bidrag, utom i de fall P&G använder bidraget i marknadsföringssyfte enligt nedanstående.

(vi)  Dina uttalanden och åsikter avspeglar din ärliga uppfattning om och erfarenhet av de P&G -produkter du skriver om

(vii)  Om ditt bidrag innehåller bilder av minderåriga, försäkrar du att du är målsman för den minderåriga som avbildas och medger att den minderåriga är med i dina bidrag.


(b)  Du:


1. Får inte låtsas vara en annan användare eller någon som inte är användare;

2. Får inte använda någon information som du erhållit från P&G :s webbcommunity för att trakassera, hota, skymfa eller skada någon annan, eller för att kontakta, annonsera, eller sälja till någon användare utan dennes uttryckliga medgivande i förväg;

3. Bidraget får inte innehålla material som hotar eller attackerar en plats, ett företag eller en koncern;

4. Bidraget får inte innehålla material som bryter mot, kränker eller inkräktar på andras rättigheter, inklusive men inte begränsat till sekretess, publicerings- eller immateriella rättigheter, eller som innebär intrång i upphovsrätt;

5. Bidraget ska vara helt ursprungligt och skapat endast av dig själv och får inte innehålla något som ägs av tredje part eller kräver tillstånd av tredje part;

6. Bidraget får inte innehålla något som du vet är falskt, felaktigt eller missvisande;

7. Bidraget får inte innehålla namn på märken eller varumärken;

8. Bidraget får inte visa kommersiell reklam eller företagsreklam (inklusive men inte begränsat till företagslogotyper, varumärkesnamn, slagord, politiska eller religiösa uttalanden);

9. Bidraget får inte innehålla reklamprogram (adware), kedjebrev, skräppost, oönskade massutskick, pyramidspel, personlig eller kommersiell begäran om gåvor;

10. Bidraget får inte innehålla virus, trojaner, maskar, bot-program, spionprogram eller annan datorkod som är avsedd att skada, störa eller i hemlighet fånga eller lägga beslag på system, data eller information;

11. Bidraget får inte innehålla material som är olämpligt, oanständigt (inklusive, men inte begränsat till nakenhet eller pornografi), hädiskt, obscent, hatiskt, ohederligt, nedsättande, ärekränkande eller smädande (inklusive ord eller symboler som allmänt betraktas som förolämpande för personer av en viss ras, etnicitet, religion, sexuell läggning eller socioekonomisk grupp);

12. Bidraget får inte innehålla material som främjar trångsynthet, rasism eller hat eller mot grupper eller personer eller som främjar diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, handikapp, sexuell läggning eller ålder;

13. Bidraget får inte innehålla information som hänvisar till andra webbplatser, adresser, e-postadresser, kontaktinformation eller telefonnummer;

14. Bidraget får inte innehålla olagliga aktiviteter, inklusive men inte begränsat till barnpornografi, bedrägeri, handel med obscent material, narkotikahandel eller spel om pengar;

15. Bidraget får inte innehålla begäran om pengar eller tjänster;

16. Bidraget får inte begära personlig information från personer under 18 års ålder;

17. Bidraget får inte innehålla material som är olagligt och bryter eller strider mot alla tillämpliga lokala, statliga, federala eller internationella lagar och bestämmelser.

18. Enligt avtalet är det inte tillåtet att

a)      välja eller använda någon annans användarnamn i avsikt att föreställa den personen,

b)      använda någon annans användarnamn utan lov,

c)       använda ett användarnamn som kränker någon persons immateriella eller andra rättigheter eller

d)      använda ett namn som Bra Vardag efter eget gottfinnande och av vilket som helst skäl betraktar som olämpligt.

 

MODERERING

 

Du är medveten om och bekräftar att P&G har rätt (men inte skyldighet) att granska, revidera eller avvisa ditt bidrag eller delar av det, och du bekräftar att du har det fulla ansvaret för innehållet i dina bidrag.


RAPPORTERING AV MISSBRUK:

Överallt på webbplatsen finns det rapportera-knappar som du kan använda för att meddela oss om du upptäcker något som bryter mot reglerna. Det är till hjälp både för dig och för oss.


MEDICINSKT FÖRBEHÅLL:

Innehållet på webbplatsen och i nyhetsbrev ersätter inte professionell medicinsk rådgivning. Bra Vardag är inte avsedd för, och ger inte, medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Allt innehåll, inklusive text, grafik, bilder och information är endast till som information. Ignorera inte professionella medicinska råd och dröj inte med att söka medicinsk hjälp på grund av något som du har läst på webbplatsen eller i nyhetsbrev.

 

2.   BEGRÄNSNING AV ERSÄTTNINGAR OCH ANSVAR

2.1   Du medger att registrering, deltagande och användning av webbplatsen sker på din egen risk. Så långt lagen medger görs webbplatsen tillgänglig för dig "i befintligt skick", och P&G , dess tjänstemän, direktörer, anställda och agenter ger inga utfästelser eller garantier om riktigheten eller fullständigheten i innehållet på Bra Vardag eller innehållet på andra webbplatser som länkar till webbplatsen, och så långt lagen medger avsäger sig Procter & Gamble , andra medlemmar i företagsgruppen och anknutna tredje parter allt ansvar för direkta, indirekta eller följdförluster eller skador som åsamkas någon användare i samband med P&G -webbplatsen eller i samband med användningen, oförmåga att använda eller som ett resultat av användningen av P&G -webbplatserna, länkade webbplatser och material som lagts upp på webbplatsen, inklusive:

  • förlust av affärsinkomst eller -intäkt; förlust av vinst eller kontrakt; förlust av förväntade besparingar;
  • förlust av data;
  • förlust av goodwill;
  • förlorad administrations- och kontorstid; och

oavsett om de orsakas av kränkning (inklusive försumlighet), avtalsbrott eller på annat sätt, även om de varit förutsebara, under förutsättning att detta villkor inte förhindrar krav för förlust av eller skada på din fysiska egendom eller andra krav på grund av direkt ekonomisk förlust som inte utesluts av någon av ovanstående kategorier.

Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada som beror på försumlighet från vår sida, inte heller vårt ansvar för missvisande framställning i bedrägligt syfte eller annat ansvar som enligt lag inte kan uteslutas eller begränsas.

2.2   Skadestånd
Genom att acceptera detta avtal, delta eller använda webbplatsen går du med på att försvara, gottgöra och hålla Procter & Gamble , dess tjänstemän, anställda och agenter skadeslösa för och gentemot alla krav, skador, förluster, skadeståndsansvar, kostnader och utgifter (inklusive men inte begränsat till advokatkostnader) på grund av:

(i)   din användning av och tillgång till Bra Vardag;

(ii)  ditt brott mot dessa villkor;

(iii) ditt brott mot tredje parts rättigheter, inklusive utan begränsning, upphovsrätt, immateriella rättigheter eller integritet;

(iv) ditt brott mot lagar och bestämmelser vid skapande, insändande och/eller efterföljande ändring av dina bidrag; eller

(v)  alla påståenden att något av dina bidrag har medfört skada för tredje part. Denna skadeslöshet gäller även efter att erbjudandet upphört.

 

3.   JURISDIKTION

Detta avtal styrs av lagarna i Sverige och med exklusiv domsrätt för domstolarna i Sverige vid alla tvister eller krav som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal.